50 rekommendationer om god medicinsk praxis har översatts till svenska – vad fint! Det är dock osäkert om översättningsarbetet fortsätter

Den svenskspråkiga rekommendationen God medicinsk praxis vid schizofreni publiceras första veckan i september. Den är samtidigt den 50:e rekommendationen för god medicinsk praxis som blivit översatt till svenska. Rekommendationerna för god medicinsk praxis har översatts till svenska inom ramen för ett tvåårigt översättningsprojekt som inleddes år 2020. För att rekommendationerna även i fortsättningen ska kunna publiceras på båda inhemska språken behöver översättningsarbetet få finansiering även efter att projektet avslutas.

Efterfrågan på de svenskspråkiga rekommendationerna är stor i synnerhet i tvåspråkiga kommuner.  Rekommendationerna för god medicinsk praxis är etablerade hälso- och sjukvårdsverktyg och de utgör i allt högre grad även en informationskälla för patienter.

”Trots pandemin kan vi inom ramen för översättningsprojektet kunnat översätta alla uppdaterade rekommendationer för god medicinsk praxis”, berättar Tanja Laukkala, som fungerar som projektets läkarexpert.

Finansieringen av publiceringen av svenskspråkiga rekommendationer för god medicinsk praxis upphör i slutet av innevarande år. Nya rekommendationer utarbetas dock kontinuerligt och de befintliga rekom­mendationerna uppdateras i takt med att ny forskningsinformation samlas in. Utan riktad finansiering för översättningsarbete kan de nya rekommendationerna inte publiceras på svenska i framtiden. Även de rekommendationer som hittills har översatts kommer att förlora sin betydelse under de närmaste åren i och med att rekommendationerna uppdateras.

”Kärnan i god medicinsk praxis är att utarbeta evidensbaserade behandlingsrekommendationer. När projektet avslutas bör behovet av att uppdatera de svenska översättningarna och att översätta nya behandlingsrekommendationer beaktas i resursfördelningen för God medicinsk praxis”, påpekar Jorma Komulainen, chefredaktör för God medicinsk praxis.

”Översättningen av behandlingsrekommendationerna kan inte innebära att man ger avkall på kärnfunktionerna. Eftersom Finland är ett tvåspråkigt land, vill vi hålla behandlingsrekommendationerna för god medicinsk praxis och patientanvisningarna i anslutning till den uppdaterade även efter att projektet avslutas.”

I enlighet med regeringsprogrammet fick Finska Läkarföreningen Duodecim finansiering för översättning och publicering av rekommendationerna för god medicinsk praxis på svenska under åren 2020–2021.  Översättningen av rekommendationerna till svenska har genomförts tillsammans med översättningsbyråer och erfarna tvåspråkiga specialistläkare som fungerat som granskare.

Rekommendationerna för god medicinsk praxis är oberoende nationella vårdrekommendationer som baserar sig på forskningsrön. De behandlar frågor som gäller finländarnas hälsa samt behandling och förebyggande av sjukdomar. Rekommendationerna utarbetas för läkare och hälso- och sjukvårdspersonal som grund för vårdbeslut och som stöd för det praktiska arbetet. I patientversionerna av rekommen­da­tionerna presenteras rekommendationens centrala innehåll i korthet. Med hjälp av rekommendationerna för god medicinsk praxis kan man förbättra vårdens kvalitet och minska onödiga variationer i vårdpraxisen.

Alla svenskspråkiga rekommendationer för god medicinsk praxis finns under länken

https://www.kaypahoito.fi/sv/rekommendationer

Läs också tidigare inlägg om ämnet:

https://www.kaypahoito.fi/god-medicinsk-praxis-kaypa-hoito-suositukset-ruotsiksi-vihdoinkin  https://www.duodecim.fi/2021/03/18/god-medicinsk-praxis-pa-svenska-antligen/ https://www.kaypahoito.fi/kaypa-hoito-suositusten-julkaisu-ruotsin-kielella-uhkaa-paattya-tilanne-heikentaisi-terveyden-tasa-arvoa

https://www.kaypahoito.fi/publiceringen-av-god-medicinsk-praxis-rekommendationerna-pa-svenska-hotar-att-upphora-situationen-skulle-forsamra-jamlikheten-inom-halsa