Jäsenyys

Jäsenmaksut

Jäsenmaksun maksamalla Duodecim-seuran jäsenet saavat käyttöönsä seuran tarjoamat jäsenedut sekä tukevat suomalaisen lääketieteen kehitystä.

Vuoden 2019 jäsenmaksut ovat lääkärijäseneltä 120 euroa, lääkäripuolisojäseneltä 60 euroa ja eläkeläisjäseneltä 60 euroa. Opiskelijajäsenyys on maksuton.

Jäsenmaksuista ja niiden alennusperusteista päätetään valtuuskunnan syyskokouksessa joulukuussa. Katso jäsenmaksun alennusperusteet ja alennetut jäsenhinnat tämän sivun lopusta. Jäsenyysalennusta haetaan joko verkkolomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella, joka on sinisessä palkissa tämän sivun oikeassa reunassa.

Jäsenmaksulaskut postitetaan jäsenille helmikuussa. Laskun yhteydessä ei enää lähetetä  Duodecimin jäsenkorttia, vaan ensisijaisesti käytössä on Duodecim-sovellus, joka toimii jäsenkorttina ja oikotienä jäsenetuihin ja palveluihin. Muovisen jäsenkortin saa pyydettäessä.

Seuran sääntöjen mukaan edellisen kalenterivuoden aikana 68 vuotta täyttäneiltä seuran jäseniltä peritään puolet täydestä jäsenmaksusta. Kunniajäseniltä ja kutsutuilta jäseniltä ei peritä  jäsenmaksua.

Tammi–kesäkuussa (1.1. – 30.6.) liittyviltä jäseniltä laskutetaan koko vuoden jäsenmaksu. Heinä–joulukuussa (1.7. – 31.12.) liittyviltä uusilta jäseniltä ei laskuteta jäsenmaksua liittymisvuodelta. Jäsenmaksu peritään, jos jäsen haluaa Duodecim-lehdet liittymisvuoden alusta lähtien. Mikäli aikaisemmin jäsenenä olleelta on hänen edelliseltä jäsenyysajaltaan jäänyt jäsenmaksuja maksamatta, hänen eroamisensa ja uudelleen liittymisensä ajankohdat vaikuttavat liittymisvuonna perittäviin jäsenmaksuihin.

Jos jäseneksi on liitytty opiskeluaikana, Duodecimin jäsenyys jatkuu automaattisesti valmistumisen jälkeen. Opiskelijajäsenmaksu muuttuu lääkärijäsenmaksuksi lääkärin perustutkinnon jälkeen. Kesäkuun 30. päivään mennessä valmistuneilta laskutetaan koko vuoden lääkärijäsenmaksu ja heinä-elokuussa valmistuneilta puolen vuoden jäsenmaksu. Kuluvan vuoden jäsenmaksua ei laskuteta 1.9. – 31.12. valmistuneilta.

Ulkomailla lääkärin tutkinnon suorittanut hyväksytään seuran varsinaiseksi jäseneksi, jos hän toimii Suomessa lääkärinä tai opiskelee suomalaisten lääkärinoikeuksien saamiseksi. Jäsenmaksuissa noudatetaan lääkärijäsenten jäsenmaksuperusteita.

Jos jäsen ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua saman kalenterivuoden joulukuun 31. päivään mennessä, hänet voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi.

Lisätietoja:

jasenpalvelut(at)duodecim.fi

Lääkäripuolisojäsenmaksu

Jos samassa taloudessa on kaksi lääkärijäsentä, toinen lääkäreistä voi halutessaan ilmoittautua puolisojäseneksi ja maksaa pienempää jäsenmaksua. Lääkäripuolisojäsenmaksuun ei sisälly paperisten jäsenetulehtien postitusta. Duodecim- ja Hyvä Terveys -lehdet postitetaan talouteen vain täyden lääkärijäsenmaksun maksavalle puolisolle. Muut jäsenedut säilyvät molemmilla.

Alennetun lääkäripuolisojäsenmaksun maksuryhmään siirtymisestä on ilmoitettava jäsenmaksulaskutukseen. Jos jäsen on suorittanut kuluvan vuoden täysimääräisen lääkärijäsenmaksunsa ja haluaa kesken vuoden siirtyä puolisojäseneksi, alennettua lääkäripuolisojäsenmaksua sovelletaan seuraavan vuoden alusta lukien. Jos jäsen ilmoittaa puolisojäsenmuutoksestaan kalenterivuoden toisella puoliskolla ja laskutettu täysjäsenmaksu on edelleen maksamatta, kuluvan vuoden jäsenmaksu säilyy ennallaan täysmaksuna ja alennettua lääkäripuolisojäsenmaksua sovelletaan seuraavan vuoden alusta lukien.

Jäsenmaksualennuksista päättäminen

Duodecimin hallitus voi valtuuskunnan hyväksymin perustein vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta osaksi, kokonaan tai määräajaksi.

Jäsenmaksualennusta ei myönnetä, jos jäsenellä on maksamattomia jäsenmaksuja edelliseltä vuodelta. Jäsenmaksualennukset myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan lukuun ottamatta pysyviä eläkepäätöksiä. Takautuvia maksualennuksia edellisiltä kalenterivuosilta ei myönnetä. Alennus voidaan myöntää takautuvasti ainoastaan saman kalenterivuoden aikana.

Mikäli alennukseen oikeuttava kahdeksan (8) kuukauden aika ei ole edellisenä jäsenmaksuvuonna täyttynyt, jäsenmaksualennus voidaan myöntää seuraavan vuoden jäsenmaksusta, jos kahdeksan (8) kuukauden vaadittava aikamäärä on yhtäjaksoinen ja täyttyy vasta seuraavan vuoden puolella.

Eläkeläisjäsenmaksuista ei myönnetä lisäalennuksia. Osa-aikaisten vapaiden, kuten esim. osa-aikaeläkkeiden, osittaisen hoitovapaan tai osa-aikatyön perusteella ei myönnetä alennuksia. Mikäli alennuksen peruste lakkaa olemasta voimassa, asiasta on ilmoitettava jäsentietoihin.

Jäsenmaksujen alennusperusteet ja alennuksen suuruus

Alennus jäsenmaksuun edellyttää kirjallista alennushakemusta. Hallitus voi kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää kalenterivuodeksi kerrallaan 50 %:n jäsenmaksualennuksen lääkärijäsenen maksusta:

- jos jäsen on vähintään kahdeksan (8) kuukautta työelämän ulkopuolella ja jos hänen taloudellinen tilansa on tänä aikana merkittävästi heikentynyt mm. äitiys-, isyys- ja/tai vanhempainvapaan, palkattoman hoitovapaan, kuntoutustuen/ määräaikaisen eläkkeen, opinto- tai vuorotteluvapaan, kotonaolon lasten tai omaisten hoidon vuoksi.
- varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavalle jäsenelle, jos hänen palvelusaikansa on alle kahdeksan (8) kuukautta.

Mikäli jäsen jää tai on jäänyt pysyvästi vanhuuseläkkeelle tai muulle ennenaikaiselle eläkkeelle aikaisemmin kuin säännöissä on mainittu ja hän on työelämän ulkopuolella, hallitus voi kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää jäsenelle pysyvän 50 %:n eläkeläisjäsenmaksun. Pysyvää eläkeläisjäsenmaksua sovelletaan eläkkeelle siirtymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Jos jäsen on viimeistään 1.1.2017 siirtynyt eläkkeelle, eläkeläisjäsenmaksua sovelletaan vuoden 2017 alusta lukien. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio eläkepäätöksestä. Eläkkeelle jääminen ei alenna lääkäripuolisojäsenmaksua.

Hallitus voi kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää kalenterivuosikohtaisen jäsenmaksuvapautuksen lääkärijäsenen täysmaksusta:

- vähintään kahdeksan kuukautta (8) kestävän sairausloman perusteella.
- vähintään kahdeksan kuukautta (8) kestävän työttömyyden perusteella. Työttömän tulee olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.
- jos jäsen on ulkomailla vähintään kahdeksan (8) kuukautta kehitysyhteistyössä, tutkimustyössä tai jatko-opintoja suorittamassa ja hänen taloudellinen tilansa tänä aikana on merkittävästi heikentynyt.
- vähintään kahdeksan kuukauden (8) varusmies- tai siviilipalvelua suorittavalle.

Tulkintaa edellyttävissä vähintään kahdeksan kuukautta kestävissä tilanteissa jäsen voi tehdä kirjallisen alennushakemuksen selvityksineen seuran hallitukselle.

Alennushakemusten jättäminen ja tarvittavat liitteet

Kirjalliseen alennushakemukseen liitetään tarvittavat todisteet esim. kopiot saaduista päätöksistä, todistuksista tai muista selvityksistä, joista voidaan todeta alennusperusteeseen oikeuttava ajanjakso. Kuluvan vuoden jäsenmaksuun kohdistuvat alennushakemukset on toimitettava 30.11. mennessä.

Alennushakemus liitteineen on toimitettava osoitteella:
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Jäsenasiat, PL 713
00101 Helsinki.

Alennusta voi hakea myös verkossa https://www.duodecim.fi/lomakkeet

Jäsenmaksun palauttaminen

Liikaa maksettu jäsenmaksu hyvitetään jäsenelle seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksussa, jos liikamaksun palauttaminen saman kalenterivuoden aikana ei ole ollut mahdollista. Mikäli jäsen on ennen kuolemaansa ennättänyt maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksun, jäsenmaksua ei palauteta.