Kustannus Oy Duodecimin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kustannus Oy Duodecim
Kaivokatu 10 A
00100 Helsinki
puh. 09 618 851

Yhteystiedot

Tietosuojaan liittyviä asioita hoidetaan Duodecimin asiakaspalvelussa  info@duodecim.fi

Rekisteröidyt

  • asiakkaat (yhteyshenkilöt)
  • potentiaaliset asiakkaat
  • sidosryhmät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään

  • asiakassuhteen hoitamiseen
  • Kustannus Oy Duodecimin palveluista ja uutuuksista sekä messutapahtumista viestimiseen
  • Kustannus Oy Duodecimin palveluiden kehittämiseen
Rekisteröidyt Käsittelyn peruste
Kustannus Oy Duodecimin asiakkaat sopimus, suostumus
Kustannus Oy Duodecimin potentiaaliset
asiakkaat
oikeutettu etu
Uutispalvelu Duodecimin uutiskirjeen tilaajat sopimus
Uutiskirjeen tilaajat suostumus
Median yhteystiedot oikeutettu etu
Sidosryhmät oikeutettu etu

Rekisterien tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja

  • nimi, sähköposti, osoitetiedot, puhelin
  • titteli, organisaatioon kuuluminen
  • yhteyshenkilön rooli (esim. it-yhteyshenkilö, ylilääkäri, jne.)
  • ostohistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt Säännönmukaiset tietolähteet
Kustannus Oy Duodecimin asiakkaat Yhteystiedot saadaan asiakkaalta sopimusten solmimisen yhteydessä ja organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja päivitetään tarvittaessa julkisista tietolähteistä.
Kustannus Oy Duodecimin potentiaaliset
asiakkaat
Henkilö antaa itse tietonsa osallistuessaan messuilla kilpailuihin tai arvontoihin.
Uutiskirjeen tilaajat Käyttäjä ilmoittaa tietonsa uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.
Median yhteystiedot Tietoja kerätään ja päivitetään julkisista tietolähteistä sekä osoitepalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.
Sidosryhmät Sidosryhmien yhteystietolistat kertyvät tapaamisten kautta ja niitä saatetaan kerätä tai päivittää julkisista tietolähteistä.

Tietojen säilytysajat

Rekisteriin kertyneitä tietoja säilytetään niin kauan kuin käytämme tietoja tässä selosteessa kuvattuun asiakassuhteen hoitoon tai viestinnän ja tuotekehityksen tarpeisiin. Arvioimme säännöllisesti vuosittain tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta ja toteutamme kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi että käsittelyn tarkoitukseen nähden virheelliset tai vanhentuneet tiedot päivitetään tai poistetaan.

Uutiskirjeen tilaaja voi itse poistua tilaajalistalta halutessaan.

Tietojen vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Olemme varmistaneet, että kaikki rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tietojen käsittelijöinä it-järjestelmätoimittajia, postitusyrityksiä ja painotaloja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään EU:n alueella sijaitsevissa tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet rekisteröityjemme henkilötietojen suojaamiseksi. Säilytämme henkilötietoja sekä sähköisessä muodossa että paperilla.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Paperilla oleva aineisto sijaitsee Duodecimin toimitiloissa lukitussa tilassa. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään.

Oma Duodecim -palveluun rekisteröityneet henkilöt voivat tarkastella ja päivittää omia yhteystietojaan Oma Duodecim -palvelussa. Voidakseen tarkastella omia tietojaan Oma Duodecimissa henkilön on rekisteröidyttävä Duodecimista saamansa aktivointikoodin avulla Duodecim-tilin käyttäjäksi. Duodecimin työpöytä -palvelu aktivoidaan henkilölle Duodecimin sisällöntuotantotyöstä vastaavan henkilön toimesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@duodecim.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Mikäli koet, että sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin tietojesi käsittely perustuu sopimukseen, sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa, jotta voit siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/), jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 


Tietosuojaseloste on päivitetty 9.4.2019