Käypä hoito -suositusten ja Vältä viisaasti -suositusten lausuntokierrosrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Kalevankatu 11 A
00100 Helsinki
puh. 09 618 851

Yhteystiedot

Tietosuojaan liittyvät tiedustelut khpalaute@duodecim.fi

Rekisteröidyt

  • Asiantuntijat
  • Sidosryhmät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Rekisterien tietosisältö

Lausuntokierrosrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • nimi, titteli tai ammattinimike
  • toimipaikka ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Niin kutsuttujen vakiotahojen henkilöt ovat sidosryhmiä, joiden tiedot on saatu joko suoraan heiltä itseltään tai julkisista tietolähteistä.

Suosituskohtaisesti valitun henkilön tiedot (nimi ja sähköpostiosoite) on saatu suoraan kyseisen suositustyöryhmän jäseniltä tai julkisista tietolähteistä nimen ja toimipaikan perusteella (esim. sairaalan omilta kotisivuilta) tai puhelimitse toimipaikan keskuksesta.

Tietojen säilytysajat

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin se lausuntokierroksiin liittyvän yhteydenpidon kannalta on tarpeellista. Tietoja päivitetään säännöllisesti. Arvioimme säilytystarvetta kolmen vuoden välein.

Tietojen vastaanottajat

Henkilötiedot sähköpostiosoitetta lukuun ottamatta luovutetaan lausuntokierrosraportin yhteydessä kyseisen suositustyöryhmän jäsenten nähtäväksi. Lausunnonantaja voi kieltää tietojen luovuttamisen suositustyöryhmälle ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Olemme varmistaneet, että kaikki rekisterissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tietojen käsittelijöinä it-järjestelmätoimittajia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään EU:n alueella sijaitsevissa tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. Säilytämme henkilötietoja pelkästään sähköisesti.

Rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Tietoja käyttävän suosituksen työryhmälle on annettu kirjalliset ohjeet tietojen huolellisesta käsittelystä. Työryhmän jäsen vastaa itse tulostamistaan paperitulosteista ja sähköisen raportin poistamisesta käytöstä suositustyön päätyttyä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen khpalaute@duodecim.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Mikäli koet, että sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin tietojesi käsittely perustuu sopimukseen, sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa, jotta voit siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/), jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 


Tietosuojaseloste on päivitetty 4.6.2018