Turvakokeet-tietokanta kliinisen työn tueksi

Turvalliseen lääkehoitoon liittyy tärkeänä osana riskien tunnistaminen ja niiden hallinta. Laboratoriokokeiden seuranta on yksi yleisimpiä riskinhallintamenetelmiä. Lääkkeeseen voi liittyä myös jokin yleisesti tunnettu riski tai esimerkiksi tarve ennakoivaan geenitestaukseen. Turvakokeet-tietokantaan on koottu tietoa sellaisista yleisesti käytetyistä lääkeaineista, joiden käyttöön liittyy tarve säännölliselle laboratoriokoeseurannalle tai yleisesti tunnettuja riskejä.

Käytännöt seurantalaboratoriokokeiden laajuuden ja tiheyden suhteen vaihtelevat jonkin verran sairaanhoitopiireittäin ja suositukset ovat hajallaan eri tietolähteissä. Duodecim lääketietokantaan on toistuvasti toivottu koostetta olennaisimmista seurantaa vaativista lääkkeistä. Olemme nyt tuottaneet yhteistyössä Helsingin yliopiston ja HUS Kliinisen farmakologian yksikön kanssa Turvakokeet-tietokannan. Siihen on valittu ja arvioitu tärkeimmät yleisesti käytössä olevat lääkkeet (noin 130 lääkeainetta yhdistelmineen), joiden käyttöön liittyy joko tarve säännölliselle laboratoriokoeseurannalle tai tunnettuja riskejä (ns. suuren riskin lääkkeet perustuen HUS Apteekin yleisohjeeseen 22.3.2018 ja HUS HaiPro-raportteihin sekä yleisesti tiedossa olevat suuren riskin lääkkeet).

Turvakokeet-tietokannassa on pääosin lääkkeitä, joiden seuranta on ainakin osittain perusterveyshuollossa. Suurimmat lääkeryhmät ovat antikoagulantit ja antitrombootit, ACE:n estäjät/AT-salpaajat/diureetit sekä immunosuppressantit kuten reumalääkkeet, IBD-lääkkeet ja MS-taudin lääkkeet. Syöpälääkkeet, opioidit, antibiootit ja ne lääkkeet, joissa seuranta kohdistuu lähinnä perussairauteen (esim. diabeteslääkkeet), eivät sisälly tietokantaan. Seurantasuositukset perustuvat kliinisiin käytäntöihin, Terveysportin ohjeisiin, erikoislääkäriyhdistysten ja erikoissairaanhoidon yksiköiden ohjeisiin ja valmisteyhteenvetoihin. Paikkakuntakohtaiset suositukset voivat poiketa tietokannan tiedoista. Ohjeistukset on koottu aikuispotilaiden hoitosuosituksista, eikä niitä voi suoraan yleistää koskemaan lasten lääkehoitoa. Tietokannan ulkopuolelle jää myös sellaisia lääkeaineita, joiden kohdalla erityisiä varotoimia tai laboratorioseurantaa suositellaan.

Lääkeainekohtainen Turvakokeet-tieto näkyy Duodecim lääketietokannan vasemmassa Huomioitavaa-palkissa Riskinhallinta-kohdassa punaisena hälytysvalona. Tietokanta sisältää myös joitakin arvioituja lääkeaineita, joilla laboratoriokokeiden seuranta ei ole tarpeen.  Riskinhallinta-kohdassa on myös lääkevalmistekohtaista riskinhallintamateriaalia. Lääkkeen avausnäkymän yläosasta heti reseptistatuksen ja mahdollisen määräämisehdon jälkeen on myös mahdollisuus tarkastella tätä tietoa silloin, kun tu­rvakokeet-linkki on näkyvissä.

Siirry Duodecim lääketietokantaan »


Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.