Publiceringen av God medicinsk praxis-rekommendationerna på svenska hotar att upphöra – situationen skulle försämra jämlikheten inom hälsa

Det statsunderstöd som THL beviljar för översättning av God medicinsk praxis-rekommendationerna (Käypä hoito) till svenska upphör i slutet av 2021. Det är inte möjligt att fortsätta publicera God medicinsk praxis-rekommendationerna på svenska efter innevarande år, om verksamheten inte beviljas fortlöpande och tillräcklig statlig finansiering. Situationen skulle försämra medborgarnas likvärdighet samt jämlikheten inom hälsa och hälsovårdstjänster.

I enlighet med regeringsprogrammet fick Finska Läkarföreningen Duodecim finansiering för åren 2020–2021 för översättning och publicering av God medicinsk praxis-rekommendationerna på svenska. Nu har 27 God Medicinsk Praxis-rekommendationer publicerats och fram till slutet av året kommer nästan alla aktuella God medicinsk praxis-rekommendationer att publiceras även på svenska. Detta kommer dock inte att lösa situationen på lång sikt.

– Nya God medicinsk praxis-rekommendationer publiceras kontinuerligt och redan gjorda rekommendationer uppdateras i ljuset av nya forskningsrön. Om finansieringen för publicering av God medicinsk praxis-rekommendationerna på svenska inte fortsätter efter innevarande år, försvinner betydelsen av de hittills översatta rekommendationerna under de närmaste åren i och med att rekommendationerna uppdateras. Dessutom blir de nya God medicinsk praxis-rekommendationerna helt oöversatta, berättar Jorma Komulainen, MD, docent och chefredaktör för God medicinsk praxis.

Tvåspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationerna tryggar jämlikheten inom hälsa

Enligt grundlagen är Finlands nationalspråk finska och svenska. I språklagen föreskrivs om medborgarnas språkliga rättigheter när medborgaren uträttar ärenden hos myndigheter. Hälso- och sjukvårdslagen innehåller bestämmelser om patientens språkliga rättigheter. Riksdagens justitieombudsman har redan 2015 hänvisat till lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och gett anvisningar om att God medicinsk praxis-rekommendationerna ska översättas till svenska.

Språkfrågorna har praktisk betydelse för hälso- och sjukvårdspersonalens arbete och för att vården av patienten ska lyckas. Tanja Eriksson, som är utbildningsöverläkare vid Vasa hälsovårdscentral, säger att det är mycket viktigt att de svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationerna fås i bruk, eftersom de beaktar förhållandena och verksamhetsmodellerna inom hälso- och sjukvården i Finland. De vårdrekommendationer som finns på hälso- och sjukvårdens webbplats i Sverige kan inte som sådana tillämpas på finländsk praxis och kan därför inte ersätta de finländska God medicinsk praxis-rekommendationerna.

– De svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationerna har tagits emot med glädje hos oss i Vasa, liksom säkert också i andra tvåspråkiga kommuner. Det är viktigt att man kan diskutera med patienten på patientens eget modersmål. Det är nyttigt för en svenskspråkig läkare att få läsa rekommendationerna på det egna modersmålet och å andra sidan kan en finskspråkig läkare eller en läkare med något annat modersmål behändigt kontrollera i den svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationen hur läkaren kan berätta en viss sak för en svenskspråkig patient, säger Eriksson.

God medicinsk praxis-rekommendationerna förbättrar vårdkvaliteten

God medicinsk praxis-rekommendationerna är oberoende nationella vårdrekommendationer som baserar sig på forskningsrön. De behandlar frågor som gäller finländarnas hälsa samt behandling och förebyggande av sjukdomar. Rekommendationerna utarbetas för läkare och hälso- och sjukvårdspersonal som grund för vårdbeslut och som stöd för det praktiska arbetet. I patientversionerna av rekommendationerna presenteras rekommendationens centrala innehåll i korthet. Med hjälp av rekommendationerna i God medicinsk praxis kan man förbättra vårdens kvalitet och minska onödiga variationer i vårdpraxis.

God medicinsk praxis-rekommendationerna utarbetas av Finska Läkarföreningen Duodecims God medicinsk praxis-redaktion i samarbete med specialistläkarföreningarna. Till God medicinsk praxis-arbetsgrupperna hör sammanlagt cirka 1 400 frivilliga toppexperter inom olika områden av hälso- och sjukvården samt God medicinsk praxis-redaktörer som metodexperter. Rekommendationerna utarbetas utifrån forskningsrön och skickas på remiss till olika intressentgrupper innan de publiceras.

Mer information:

Jorma Komulainen, MD, docent, chefredaktör, Finska Läkarföreningen Duodecim, tfn 050 591 2526, jorma.komulainen@duodecim.fi