Duodecim ja Helsingin kaupunki toteuttivat yhteistyössä ensimmäisen virtuaalikoulutuksen kotihoidon päivystystilanteisiin – VR-harjoittelu osaksi toimintaa

Duodecim Oppiportti ja Helsingin kaupungin Pätijä-hanke selvittivät yhteisessä pilotissa virtuaalikoulutuksen toimivuutta kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoivassa. Kotihoidon asiakasmäärät kasvavat ja akuutit hoitotilanteet muuttuvat yhä haastavimmiksi. Ne johtavat usein yhteydenottoon hätäkeskukseen ja asiakkaan siirtämiseen päivystykseen, vaikka koulutettu henkilökunta voisi hoitaa monia tilanteita potilasturvallisuutta vaarantamatta asiakkaan luona. Uutta teknologiaa voidaan hyödyntää entistä paremmin myös hoito- ja hoiva-alan koulutuksessa.

Kokeilu toteutettiin Helsingin kaupungin kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoivassa. Henkilökunta harjoitteli Duodecimin virtuaalikoulutuksessa peruselintoimintojen systemaattista arviointia (ABCDE-menetelmä), niiden pohjalta tehtäviä jatkotoimia (NEWS-pisteytys) sekä ammattilaisten välistä konsultointia (ISBAR-malli) aidonoloisessa ympäristössä kevyellä varustuksella, johon tarvittiin VR-lasit ja tietokone. Pilottikoulutus toteutettiin neljällä eri palvelualueella. Harjoitus vei hoitajilta aikaa yksilöllisesti 30–45 minuuttia.

Pilotti käynnistyi maaliskuussa 2020, mutta keskeytyi koronaviruspandemian vuoksi keväällä ja jatkui syksyllä. Yhteensä 301 kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan hoitajaa harjoittelivat päivystystilanteita virtuaalitodellisuudessa. Harjoittelun jälkeen tehdyn kyselyn perusteella tulokset ovat erittäin lupaavia. Ikäryhmästä ja työkokemuksesta riippumatta osallistujat olivat tyytyväisiä koulutukseen ja arvioivat sen vaikuttavan vastaisuudessa omaan työhön päivystystilanteissa. 

VR-koulutus täydentää Duodecimin Oppiportin Päivystykselliset tilanteet kotihoidossa -verkkokoulutusta, joka on kehitetty yhdessä Helsingin kaupungin Pätijä-hankkeen kanssa.

Duodecim on terveydenhuollon uuden teknologian käyttöönoton edelläkävijänä kehittänyt organisaatioille VR-koulutukset myös elvytyksestä sekä tajuttoman potilaan arvioinnista ja hoidon aloituksesta. Kaikki Oppiportin VR-koulutukset toimivat Glue Collaborationin kehittämällä Glue – virtuaalialustalla.

– Nämä verkkokoulutuksiamme täydentävät virtuaaliharjoitukset tarjoavat nyt todellisuutta vastaavan harjoitteluympäristön myös hoito- ja hoiva-alan ammattilaisille. Tämän tyyppistä koulutusta, jossa voi turvallisesti kokeilla taitojaan ja oppia uutta virtuaalipotilaalla, on ollut aikaisemmin tälle ammattiryhmälle vähän, toteaa Duodecim Oppiportin päätoimittaja Johanna Tulonen-Tapio.

VR-koulutus on suunniteltu Tulonen-Tapion mukaan alun perin niin, että se soveltuu mahdollisimman hyvin kaikille kotihoitoa järjestäville organisaatioille ja niiden työntekijöille. Pilottiyhteistyötä Helsingin kaupungin kotihoidon kanssa hän pitää erittäin antoisana ja kiittää ison organisaation ponnistusta viedä läpi pilottikoulutus haasteellisena koronavuonna.

Duodecim Oppiportin päätoimittaja Tulonen-Tapio mainitsee erityisen tärkeänä koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin myös lääketieteellisestä näkökulmasta: ammattilaisten keskinäinen kommunikaatio on avainasemassa potilaan hoidossa. Hoitajien konsultaatiotaitojen parantumisesta on saatu jo hyvää palautetta.

– Tutkimukset ovat osoittaneet, että kliinistä päätöksentekoa esimerkiksi potilaan tilan huononemisen tilanteissa on perinteisin keinoin vaikea kouluttaa. Virtuaaliharjoituksissa ammattilaiset oppivat toimintamalleja, joita he tarvitsevat äkillisissä mutta harvoin käytännön työssä eteen tulevissa päivystystilanteissa. Virtuaaliharjoituksesta jää vahva muistijälki, kun hoitotoimenpiteitä harjoitellaan käsin ja tehdään itse hoitopäätöksiä, sanoo Oppiportin asiakkuuspäällikkö Tuukka Rantanen.

VR-koulutus hyödyntää simulaatiopedagogiikkaa, jossa käytetään kokemuksen ja ohjeistuksen kautta oppimista. Simulaatiokoulutukseen verrattuna VR-koulutus tarjoaa mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomaan kustannustehokkaaseen koulutukseen.  

Helsinki edelläkävijänä

Projektipäällikkö Tuula Lahti kertoo, että Pätijä-hankkeessa vuosina 2017–2020 selvitettiin syitä, miksi kotihoidosta ja ympärivuorokautisesta hoivasta tehdään paljon ensihoidon hälytyksiä ja miksi päivystyksen käyttö on runsasta. Yksi kehittämisen kohde oli osaamisen vahvistaminen. Kentältä esitettiin tarve uudenlaiseen kouluttautumiseen ja harjoitteluympäristöön.

– VR-koulutus on meille uusi hieno aluevaltaus ja osa terveydenhuollon digitaalista kehitystä. Olen todella iloinen, että Duodecim tarttui ideaani ja lähdimme kehittämään yhteistyötä. Virtuaalikoulutukset käynnistyvät todennäköisesti uudestaan ensi keväänä, jolloin päätämme myös uusien VR-koulutuslaitteiden määrästä ja sijainnista, Lahti sanoo.

Henkilöstö on antanut myönteistä palautetta: koulutus koettiin hyödyllisenä, siinä pystyi harjoittelemaan keskeisiä taitoja ja vahvistamaan osaamistaan.

Sairaanhoitaja Outi Mikkola Helsingin kotihoidon Vallilan yksiköstä kuvaa päivystyksellisiä tilanteita entistä haastavimmiksi asiakkaiden korkean iän ja huonokuntoisuuden takia. VR-koulutus antoi tarpeellisia työkaluja hoitotilanteeseen ja raportointiin.

– Kokeilin VR-laseja ensimmäisen kerran koulutuksessa, ja kokemus oli oppimisen kannalta erittäin myönteinen. Toimintamallin ja pisteytyksen opettelu sekä raportoinnin harjoittelu oli hyödyllistä. Uskon, että tämä auttaa keskittymään oikeisiin asioihin käytännön tilanteissa, joissa asiakas on usein ahdistunut ja peloissaan, Mikkola sanoo.

Sairaanhoitaja Katariina Hopsu Vallilan kotihoitoyksiköstä pitää koulutusta tarpeellisena, koska yllättävissä päivystyksellisissä tilanteissa täytyy säilyttää rauhallisuus ja varmuus. Virtuaalikoulutuksesta jäi muistijälki siitä, miten jatkossa voisi huomioida paremmin asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tarkkailun yllättävissäkin tilanteissa.

Poimintoja VR-koulutuksen palautekyselystä:

Koulutukseen osallistui 301 hoitajaa, kyselyyn vastasi 284 henkilöä, joista ympärivuorokautisesta hoivasta 173, kotihoidosta 87, hallinnosta ja muualta yhteensä 24. He edustivat tasaisesti eri ikäisiä ammattilaisia ja työkokemusta. 68 % vastaajista ilmoitti aikovansa käyttää oppimiaan taitoja työssään, ja 43 % koki, että tämän harjoituksen perusteella itsellä on tarvetta muuttaa käytäntöjä.

– 80 % vastaajista koki VR-harjoittelun helppona tai hyvin helppona. Ikä ei vaikuttanut vastauksiin.

– 91 % vastaajista arvioi VR-harjoituksen erittäin hyväksi (50 %) tai hyväksi (41 %).

– 88 % vastaajista suosittelisi koulutusta työtovereille ja muille vanhustenhoidon ammattilaisille.

– 96 % vastaajista piti VR-harjoituksia hyödyllisenä osana täydennyskoulutusta.

– 94 % vastaajista koki pystyvänsä harjoittelemaan asiakkaan voinnin arvioinnissa tarvittavia keskeisiä taitoja.

– 92 % vastaajista ilmoitti, että harjoitus vahvisti omaa osaamista päivystyksellisissä asiakastilanteissa.

– 88 % ilmoitti harjoituksen vahvistaneen konsultointitaitoja.

– 92 % arvioi, että VR-harjoittelusta on hyötyä omassa työssä.

Tutustu virtuaalikoulutukseen, katso video!

Lisätiedot:

Duodecim Oppiportti

Johanna Tulonen-Tapio, päätoimittaja

 johanna.tulonen-tapio@duodecim.fi,  puh. 050 478 1166

Tuukka Rantanen, asiakkuuspäällikkö

 tuukka.rantanen@duodecim.fi, puh. 050 478 4226

Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala
Tuula Lahti, Projektipäällikkö, Pätijä-hanke

tuula.lahti@hel.fi, puh. 09 310 21539, 040 631 5174