Ajankohtaiset

Taltutetaan kansantaudit tiedeperustaisilla, vaikuttavilla ratkaisuilla

Vähäinen liikunta ja epäterveellinen ravitsemus lisäävät riskiä sairastua erilaisiin kroonisiin sairauksiin. Fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat kietoutuvat mielenterveyteen. Miksi elintapoja koskevia suosituksia ei sitten noudateta? Tätä suomalaisessa terveyden edistämisessä taajaan pohditaan.

Lähitulevaisuuden tutkimustarpeet kohdistuvatkin näiden ongelmien ratkaisuihin, mikä vaatii korkeatasoisia tutkimusasetelmia ja osittain myös uusia menetelmiä. Lisäksi näyttöperustaisten interventioiden onnistunut implementointi terveydenhuoltoon ja muihin instituutioihin on oma nopeasti kehittyvä tieteenalansa. Vahva osaaminen interventiotutkimuksen alueella on avainasemassa kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Juuri siksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Juho Vainion säätiö järjestävät kansainvälisen symposiumin tutkimuksista ja kenttäkokeista terveyden edistämiseksi ja kroonisten sairauksien ehkäisyksi. Symposiumissa teemaa tarkastellaan interventioiden kehittämisen, levittämisen ja toimeenpanon kautta.

Suomalaisen terveyden edistämisen tutkimuksen pitää pysyä korkeatasoisena

Suomessa on ollut korkeatasoinen terveyden edistämisen ja sen tutkimuksen perinne Pohjois-Karjala-projektista lähtien. Terveyden edistämisen menetelmät ovat kuitenkin menneet kansainvälisesti vauhdilla eteenpäin.

Nyt strategisia tutkimusresursseja on suunnattu yhä määrätietoisemmin siihen, että pystyisimme tunnistamaan parhaat menetelmät edistää liikuntaa, terveellistä ravitsemusta, päihteettömyyttä ja positiivista mielenterveyttä sekä kehittää tutkimukseen perustuvia, tai tutkimustiedosta ammentavia, lähestymistapoja systemaattista levittämistä ja pysyvää implementointia varten. Useat suomalaiset tutkimusryhmät tekevät tätä työtä ja juuri heitä hyödyttääksemme järjestämme kansainvälisen symposiumin, jossa käsitellään viimeisimpiä kehitysaskelia alueelta.

On myös selvää, että yksinkertaiset ratkaisut eivät enää riitä, vaan kompleksisessa, vuorovaikutteisessa maailmassamme tarvitaan synergistisesti, monilla eri tasoilla operoivia, monikomponenttisia interventiohankkeita. Systeemi- ja yksilötasoja sekä fyysistä ja mielenterveyden edistämistä yhdistävien ohjelmien kehittämisen ja arviointimetodologian kehitys on kansainvälisesti nopeaa.

Näitä state-of-the-art-tutkimuskäytäntöjä valotetaan esimerkein erityisesti mielenterveyden edistämisen (esim. koulupohjaiset tunnetaitointerventiot, vanhemmuustaitointerventiot), terveellisen ravitsemuksen sekä liikunnan edistämisen (esim. sosiaalisia verkostoja hyödyntävät painonhallintainterventiot, yhteiskehitetyt mobiilisovellukset) aihepiireistä.

Vaikuttaminen on monen tekijän summa, josta symposiumissa käsitellään useampia näkökulmia:

  • Yksilötasolla terveyspsykologisia näkökohtia
  • Ympäristön (sosiaalisen ja fyysisen) merkitystä terveyskäyttäytymisen muokkaamisessa
  • Väestötasolla laaja-alaisten terveyden edistämisen interventio-ohjelmien periaatteita
  • Näyttöperustaisten toimenpiteiden terveydenhuoltoon ja muihin konteksteihin (esim. oppilaitoksiin) implementoinnin haasteita ja mahdollistavia tekijöitä
  • Implementaatiotieteen viitekehyksiä ja niiden soveltamista
  • Väestötasolla terveyspolitiikan mahdollisuudet
  • Interventio-ohjelmien ja politiikkojen arviointi

Symposium rakentuu interventiotutkimuksen vaiheiden mukaan

Kansanterveyttä edistävien monimutkaisten interventiotutkimusten vaiheet ovat nyky-ymmärryksen mukaan iteratiivisia mutta tähtäävät näytön kumuloitumiseen. Symposiumin ohjelma on rakennettu noudattelemaan päävaiheita 1) kehittäminen, 2) arviointi ja 3) järjestelmien muuttaminen.

1) Kehittäminen
Monikomponenttisten käyttäytymismuutosinterventioiden tutkimus- ja teoriaperustainen kehittäminen kannattaa tehdä huolellisesti, rakentaen innovaatiot kytkeytyen aiempaan näyttöön. On monia keinoja, joilla intervention vaikuttavuuden ja hyväksyttävyyden saa optimoitua. Logiikkamallinnus ja toteutuskelpoisuuden varmistaminen piloteissa on hyödyllistä niin yksilöön kuin sosiaalisiin ja fyysisiin ympäristöihin suuntautuvissa interventioissa.

2) Arviointi
Interventioiden ja politiikkatoimien tieteellinen arviointi on mahdollista monin eri menetelmin ja ulottuvuuksin. Symposiumissa käsitellään monimutkaisten käyttäytymismuutosinterventioiden vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä, myös taloudellista arviointia (”Mikä on vaikutusten hinta?”) ja prosessien monimenetelmällistä arviointia (”Miksi ja kenelle interventio toimii/ei toimi?”).

3) Järjestelmien muuttaminen
Vaikuttaviksi todettujen näyttöperustaisten menetelmien toimeenpano ja levittäminen on oma asiantuntemusalueensa. Yllättävä virheajatus on, että näyttöperustaisten interventioiden levittäminen tapahtuu yksinkertaisesti käskemällä tai tiedottamalla. Implementaatio- ja disseminaatiotieteen havainnot translaation ongelmasta tulevat käsittelyyn viimeisenä päivänä. Lopuksi keskustelemme laajojen kenttäkokeiden mahdollisuuksista Suomessa (sekä terveydenhuollon piirissä että muualla kuten kouluissa), esitellen menestystarinoita.

Symposium on aidosti monitieteinen: Elintapaongelmia ja niihin vaikuttamista käsittelevä, läpileikkaava teema on relevantti useammalle suomalaiselle tutkimusryhmälle – eikä ole sovellusalasidonnainen.

Ratkaisuhakuinen tutkimus – tiedettä kehittämisessä hyödyntävä sekä ratkaisujen vaikutuksia koetteleva tutkimus – on keskeinen tulevaisuuden tutkimuksen painopiste sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkimusnäytön translaatio käytäntöön on oma tieteenalansa, sitäkään ei kannata tehdä mutu-pohjalta, vaan vankkoihin näyttöperustaisiin teorioihin tukeutuen.

Symposium mahdollistaa suomalaisten verkostoitumisen ja uusien tutkimuskokonaisuuksien luomisen, fyysisen terveyden ja mielenterveyden lähestymistapojen ja interventioiden yhdistämisen potentiaali. Esitelmöimässä on alan arvostettuja akateemisia asiantuntijoita Pohjois-Amerikasta, Australiasta, Irlannista ja Iso-Britanniasta.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Nelli Hankonen
apulaisprofessori, dosentti

Kirjoittaja on Duodecimin kansainvälisen symposiumin 2018 tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja.


10th Duodecim International Symposium
13.–15.6.2018, Sannäs Porvoo

Advancing Behaviour Change Intervention Research to Promote Public Health: Multi-level, complex programs aiming to promote physical activity, healthy nutrition and positive mental health: Increasing methodological rigour of effective trials and improving dissemination and implementation.

Lue lisää symposiumista ja ilmoittaudu mukaan täällä. Voit jättää abstraktisi ja hakea stipendipaikkaa symposiumiin 15.2. saakka.

Nelli Hankonen on Duodecimin kansainvälisen symposiumin 2018 tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja.