Lausunto: Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatehtävät tulisi siirtää vaiheittain

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (Ref. VM037:00/2016)

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin esitysluonnoksessa.

Esitysluonnoksen perusteluissa todetaan:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan tehtävä on erityisen vaativa juuri nyt, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta uudistetaan laajamittaisesti monella tavalla. Kansainvälinen näyttö osoittaa, että muutos ja murrosvaihe tulee kestämään vuosia ja sen aikana palvelujen saatavuus voi heiketä ja potilas- ja asiakasturvallisuus saattavat vaarantua.

Tämän perusteella on ilmeistä, että ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon osalta tehtävien siirto olisi kaikin tavoin järkevämpää tehdä toisella kahdesta vaihtoehtoisesta mallista. Ensimmäisessä vaihtoehdossa tehtävien siirrot uuteen virastoon olisi tehty vasta varsinaisen sote-uudistuksen toimeenpanon jälkeen. Toisessa mallissa kaikki tämän toimialueen tehtävät olisi aluksi keskitetty Valviraan ja vasta varsinaisen sote-uudistuksen toimeenpanon jälkeen muutaman vuoden kuluttua siirretty kokonaisuutena uuteen virastoon. Molemmat edellä mainitut mallit todennäköisesti vähentäisivät oleellisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden heikentymistä.

Perustettava uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto on valtioneuvoston alainen, mutta myös sitä ohjaavien ministeriöiden yhteinen virasto. Katsomme, esitysluonnoksen tapaan, että tämä tulee olemaan erityisen haastavaa sekä uuteen virastoon yhdistettävien toimijoiden vanhojen toimintakulttuurien ja -tapojen muuttamisen, että erityisesti uutta virastoa johtavien näkökulmasta. Esitysluonnoksessa todetaankin toistuvasti, että monialaisuus mahdollistaa uudenlaisen, koordinoidun tavan toimia. Tähän mahdollisuuteen onkin syytä tarttua määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti ja seurata sen toteutumista.

Uudessa hallintomallissa kuntien tehtävänä tulee edelleen olemaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (hyte-toiminta). Maakuntien järjestämisvastuulle siirtyvällä sosiaali- ja terveydenhuollolla on suhteellisen pieni, mutta asiantuntemuksen näkökulmasta merkittävä rooli hyte-toiminnassa ja erityisesti sairauksien toissijaisessa ehkäisyssä. Maakuntien vastuulle siirtyy myös muita väestön terveyden kannalta merkittäviä toimialoja, kuten ympäristöterveydenhuolto, alueelliset kehittämistehtävät ja alueellinen kaavoitus. On erittäin tärkeää, että maakunnan ja sen alueella olevien kuntien välinen yhteistyö hyte-toiminnassa on laaja-alaista, kannustavaa ja innovatiivista.

Esitysluonnoksessa aluehallintovirastojen alkoholihallinnon tehtävät siirrettäisiin maakuntiin. Tämä johtaa ilman muuta hajanaiseen hallintoon, tehottomaan resurssien käyttöön ja erityviin käytäntöihin. Kaikki alkoholihallinnon tehtävät tulisi koota perustettavaan Valtion lupa- ja valvontavirastoon yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Lakiluonnoksessa osa Valviran nykyisistä tehtävistä, kuten terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta sekä biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintitehtävät, siirtyisivät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Tämä ei ole perusteltua, sillä edellä mainittujen kokonaisuuksien valvonta kytkeytyy oleellisella tavalla niitä käyttävien terveydenhuollon ammattilaisten osaamiseen ja valvontaan. Vähintäänkin olisi säädöstasolla varmistettava uuden viraston ja Fimean kiinteä yhteistyö mainituissa valvontatehtävissä.

Helsingissä 16.6.2017

Markku Savolainen, hallituksen puheenjohtaja; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Matti Rautalahti, pääsihteeri; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim