”Älä tee” -suositukset ohjaavat välttämään interventioita, joilla ei ole vaikuttavuutta

Käypä hoito ‑suositusten rinnalle aletaan laatia ”do-not-do”-ohjeita siitä, mitä toimenpiteitä hoidon yhteydessä ei kannata tehdä.

”Älä tee” -listojen tarkoitus on ohjata välttämään interventioita, joilla ei ole vaikuttavuutta, joiden vaikuttavuus suhteessa riskeihin ja haittoihin on epäedullinen tai joiden kustannusvaikuttavuus on huonompi kuin vaihtoehtoisten interventioiden.

Britannian NICE on jo vuosien ajan julkaissut ”do-not-do”-suosituksia. Yhdysvaltalaista lähtöisin oleva Choosing wisely -liike on myös muutaman vuoden ajan kerännyt esimerkkejä siitä, mitä terveydenhuollossa ei pitäisi tehdä. Nyt Duodecimin Käypä hoito -toimitus käynnistää vastaavan toiminnan Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön tukemana. Mallille etsitään parhaillaan kuvaavaa suomenkielistä nimeä.

Duode­cimin työ­ryhmä sel­vittää tä­män syk­syn ai­kana, kuin­ka ”do-not-do” -suositukset kannattaa koostaa ja julkaista. Ensim­mäiset suosi­tukset saadaan vuo­den lop­puun men­nessä.

Lue lisää blogissamme »