Taitoni.fi -palvelun tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Taitoni Oy

Kalevankatu 11 A

00100 HELSINKI

puh. 09 618 851

Yhteystiedot

Rekisteriin liittyvissä tietosuoja-asioissa pyydämme sinua ottamaan sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen taitoni@duodecim.fi.

Rekisteröidyt

Taitoni.fi -palvelua (”jäljempänä Palvelu”) käyttävät henkilöt (”Käyttäjä”).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Käsittelyn tarkoitus on palvelun käytön mahdollistaminen ja palvelusta tiedottaminen.

Käsittelyn peruste on sopimus.

Rekisterien tietosisältö

Käyttäjistä voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja tai tietoryhmiä:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Postinumero
  • Postitoimipaikka
  • Fimnet-käyttäjätunnus, joka yhdistää Käyttäjän Suomen Lääkäriliiton ylläpitämään Fimnet-tiliin
  • Tilauksen tiedot
  • Oppimisen kuvaukset, koulutustapahtumien tiedot ja tallenteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Tieto Tietolähde
Etunimi Suomen Lääkäriliitto
Sukunimi Suomen Lääkäriliitto
Postiosoite Suomen Lääkäriliitto
Postinumero Suomen Lääkäriliitto
Postitoimipaikka Suomen Lääkäriliitto
Sähköpostisosoite Suomen Lääkäriliitto
Fimnet-tunnus Suomen Lääkäriliitto
Tilauksen tiedot Käyttäjä tekemä tilaus
Oppimisen kuvaukset, koulutustapahtumien tiedot ja tallenteet Käyttäjän ylläpitämä tieto
Koulutuskalenterista haettu tieto
Oppiportista haettu tieto
Duodecimin koulutuksen arviointipalvelusta haettu tieto

Tietojen säilytysajat

Palvelussa säilytetään tietoja niin kauan, kuin Käyttäjä jatkaa palvelun tilausta. Tiedot poistetaan 24 kk kuluttua tilauksen päättymisestä. Käyttäjän pyynnöstä tiedot voidaan kuitenkin poistaa myös heti tilauksen päätyttyä.

Tilauksen tietoja (nimi, osoite, sähköpostiosoite, reskontratiedot) säilytetään 7 vuotta.

Tietojen vastaanottajat

Ilmoittajien yhteystietoja saatetaan luovuttaa Suomalaiselle Lääkäriseuralle Duodecimille sekä Duodecim-konserniin kuuluvalle Kustannus Oy Duodecimille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Olemme varmistaneet, että kaikki rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tietojen käsittelijöinä it-järjestelmätoimittajia, postitusyrityksiä ja painotaloja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään EU:n alueella sijaitsevissa tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. Säilytämme henkilötietoja vain sähköisessä muodossa.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä tämän selosteen yhteystiedoissa kerrottuun osoitteeseen.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Mikäli koet, että sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/), jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Tietosuojaseloste on päivitetty 27.10.2020