Omahoitopalveluiden tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tietosuoja-asiat
Kustannus Oy Duodecim
Kaivokatu 10 A
00100 Helsinki
puh. 09 618 851

Yhteystiedot

Tietosuojaan liittyviä asioita hoidetaan Duodecimin asiakaspalvelussa  info@duodecim.fi

Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat joko Duodecimin Omahoitopalveluiden käyttäjiä.

Duodecimin Omahoitopalvelu sisältää seuraavat palvelut

 • Duodecim STAR®-Terveystarkastus ja valmennus
 • Duodecim STAR®Pro-ammattilaisen ja johdon näkymä
 • Duodecim Omahoito®
 • Työhyvinvointiarvio-ja valmennus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on palvelun käytön mahdollistaminen ja palvelusta tiedottaminen. Tietojen käsittely perustuu sopimukseen. Palvelussa käsitellään käyttäjän antamia terveystietoja. Käyttäjä antaa suostumuksensa terveystietojensa käsittelyyn rekisteröityessään käyttäjäksi. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ja perusteena on antaa palvelun käyttäjälle hänen terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyvää tietoa. Palvelun avulla käyttäjä voi arvioida terveytensä ja hyvinvointinsa tilaa. Palvelun käyttäjä voi myös antaessaan erillisen suostumuksen jakaa terveys- ja hyvinvointitietojaan terveydenhuollon ammattilaiselle.

Rekisterien tietosisältö

Terveystarkastuksen ja valmennuksen tiedot

 • Kieli
 • Tieto siitä, onko palvelun käyttäjä antanut suostumuksen tietojen luovutukseen terveydenhuollon ammattilaiselle
 • Käyttäjän antamat terveyskyselyn tiedot, joka sisältää seuraavat tietoryhmät: perustiedot, terveystiedot, päihteiden käyttö, ravinto, liikunta- ja vapaa-aika, uni, perhe-/parisuhde ja henkinen hyvinvointi
 • Terveyskyselyn tiedoista johdetut terveystarkastusraportin tiedot elinikäennusteesta, sairastumisriskeistä.
 • Käyttäjän valitsemat valmennukset
 • Terveyskyselyn tietoja tarvitaan, jotta käyttäjälle voidaan muodostaa Terveystarkastusraportti.
 • STAR Pro:n johdon näkymässä voi organisaation pääkäyttäjä koostaa vastauksista ryhmätason yhteenvetoraportteja, mikäli ryhmään kuuluvien vastaajien määrä on vähintään 20. Koosteraporteista ei voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Työhyvinvointiarvio- ja valmennustiedot

 • Työhyvinvointikyselyn tiedot, joissa rekisteröity arvioi annetulla asteikolla omaa työstressin hallintaa, työnsä hallintaa, motivaatiota ja työn mielekkyyttä, työvirettä, työilmapiiriä ja ihmissuhteita, työympäristön viihtyvyyttä, omaa tuloksellisuuttaan, omaa terveyttään ja työkykyään.
 • STAR Pro:n johdon näkymässä voi organisaation pääkäyttäjä koostaa vastauksista ryhmätason yhteenvetoraportteja, mikäli ryhmään kuuluvien vastaajien määrä on vähintään 20. Koosteraporteista ei voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Omahoito

 • Ei kerätä henkilötietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä tallentaa itse omat tietonsa palveluun.

Tietojen säilytysajat

Jos käyttäjätiliä ei ole käytetty kolmeen (3) vuoteen, tiedot anonymisoidaan, jolloin yksittäisiä vastaajia ei voi enää tunnistaa. Anonymisoitujatietoja hyödynnetään ainoastaan palveluntilastointiin, kliiniseen arviointiin ja laadulliseen kehittämiseen.

Tietojen vastaanottajat

Terveystarkastuksen vastaukset voidaan luovuttaa terveydenhuollon ammattilaiselle, mikäli rekisteröity itse on antanut tähän suostumuksensa.

Olemme varmistaneet, että kaikki rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöjä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään EU:n alueella sijaitsevissa tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@duodecim.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisterinpitäjän tallentamat henkilötiedot. Mikäli rekisteröity havaitsee tiedoissaan virheellisyyksiä tai puutteita, hän voi tehdä terveystarkastuksen uudestaan ja poistaa vanhat tiedot.

Oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Mikäli rekisteröity kokee, että itseä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen rekisterinpitäjän tehtävien kannalta, hänellä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan kyseiset tiedot. Rekisterinpitäjä käsittelee pyynnöt, jonka jälkeen joko poistaa tiedot tai ilmoittaa rekisteröidylle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity on eri mieltä rekisterinpitäjän ratkaisusta, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti tai että rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröidyn tietojenkäsittely perustuu sopimukseen, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimitetut tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa, jotta rekisteröity voi siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/), jos hän kokee, että henkilötietoja käsitellessään rekisterinpitäjä rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Tietosuojaseloste on päivitetty 23.3.2021