Hyvinvointiportaalin ja Omahoitopalveluiden tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tietosuoja-asiat
Kustannus Oy Duodecim
Kaivokatu 10 A
00100 Helsinki
puh. 09 618 851

Yhteystiedot

Tietosuojaan liittyviä asioita hoidetaan Duodecimin asiakaspalvelussa  info@duodecim.fi

Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat joko

 • Hyvinvointiportaalin käyttäjiä tai
 • Duodecimin Omahoitopalveluiden käyttäjiä

Duodecimin Hyvinvointiportaali sisältää seuraavat palvelut

 • Työhyvinvointiarvio- ja valmennus
 • Terveystarkastus ja valmennus (STAR)
 • Omahoito (eOmahoitokirjasto)
 • Työterveyskirjasto

Duodecimin Omahoitopalvelu sisältää seuraavat palvelut

 • Terveystarkastus ja valmennus (STAR)
 • Omahoito (eOmahoitokirjasto)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on palvelun käytön mahdollistaminen ja palvelusta tiedottaminen. Tietojen käsittely perustuu sopimukseen. Palvelussa käsitellään käyttäjän antamia terveystietoja. Käyttäjä antaa suostumuksensa terveystietojensa käsittelyyn rekisteröityessään käyttäjäksi. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ja perusteena on antaa palvelun käyttäjälle hänen terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyvää tietoa. Palvelun avulla käyttäjä voi arvioida terveytensä ja hyvinvointinsa tilaa. Palvelun käyttäjä voi myös antaessaan erillisen suostumuksen jakaa terveys- ja hyvinvointitietojaan terveydenhuollon ammattilaiselle.

Rekisterien tietosisältö

Hyvinvointiportaalin käyttäjistä tallennetaan

 • tunnistenumero, käyttäjätunnus ja salasana, sähköposti, kirjautumiskerrat ja viimeisin kirjautumispäivämäärä, käyttöoikeudet, käyttäjäprofiili (mitä sähköisiä palveluita henkilöllä on käytössään) ja organisaatio

Näiden tietojen perusteella mahdollistetaan palvelun käyttö ja palvelusta tiedottaminen.

Terveystarkastuksen ja valmennuksen tiedot

 • Kieli
 • Tieto siitä, onko palvelun käyttäjä antanut suostumuksen tietojen luovutukseen terveydenhuollon ammattilaiselle
 • Käyttäjän antamat terveyskyselyn tiedot, joka sisältää seuraavat tietoryhmät: perustiedot, terveystiedot, päihteiden käyttö, ravinto, liikunta- ja vapaa-aika, uni, perhe/parisuhde ja henkinen hyvinvointi
 • Terveyskyselyn tiedoista johdetut terveystarkastusraportin tiedot elinikäennusteesta, sairastumisriskeistä.
 • Viikkoseurantatiedot: paino, alkoholin/tupakan käyttö, liikuntasuoritukset, ravinto, uni
 • Käyttäjän valitsemat valmennukset

Terveyskyselyn tietoja tarvitaan, jotta käyttäjälle voidaan muodostaa Terveystarkastusraportti.

Työhyvinvointiarvio- ja valmennustiedot

 • Työhyvinvointikyselyn tiedot, joissa rekisteröity arvioi annetulla asteikolla omaa työstressin hallintaa, työnsä hallintaa, motivaatiota ja työn mielekkyyttä, työvirettä, työilmapiiriä ja ihmissuhteita, työympäristön viihtyvyyttä, omaa tuloksellisuuttaan, omaa terveyttään ja työkykyään.

Organisaation pääkäyttäjälle muodostetaan vastauksista ryhmätason yhteenvetoraportteja, mikäli ryhmään kuuluvien vastaajien määrä on vähintään 30.

Omahoito (eOmahoitokirjasto) ja Työterveyskirjasto

 • Ei kerätä henkilötietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä tallentaa itse omat tietonsa palveluun.

Tietojen säilytysajat

Jos käyttäjätiliä ei ole käytetty kolmeen (3) vuoteen, käyttäjältä tiedustellaan, haluaako vielä jatkaa palvelun käyttöä. Jos tiedusteluun ei saada vastausta, tili poistetaan.

Tietojen vastaanottajat

Sähköisen terveystarkastuksen tiedot voidaan luovuttaa rekisteröidyn työnantajan työterveyshuollon nimetyille työntekijöille, mikäli rekisteröity itse on antanut tähän suostumuksensa.

Olemme varmistaneet, että kaikki rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tietojen käsittelijöinä it-järjestelmätoimittajia, postitusyrityksiä ja painotaloja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään EU:n alueella sijaitsevissa tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@duodecim.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Mikäli koet, että sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin tietojesi käsittely perustuu sopimukseen, sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa, jotta voit siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/), jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 


Tietosuojaseloste on päivitetty 3.4.2019