Ajankohtaista4
Sivut 2

Duodecimin yhdistysjäsenet

Duodecim-seuralla on 113 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 89 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Ajankohtaista asiaa koronaepidemian vaikutuksesta yhdistystoimintaan » Paikallisyhdistykset saavat Duodecimilta vuosittaista toiminta-avustusta ja voivat hakea tukea esimerkiksi yhdistyksen historiikin julkaisemiseen. Myös yhdistysten kotisivujen ylläpitoon ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen on mahdollista saada apua Duodecimilta. Duodecim tarjoaa jäsenpalveluna yhdistysjäsenilleen Yhdistysavain-kotisivualustan. Jäsenyhdistykset voivat […]

Käyvän hoidon potilasversiot

Potilasversioissa on esitetty tiiviissä muodossa Käypä hoito -suosituksen keskeinen sisältö yleiskielellä potilaan näkökulmasta. Käypä hoito -suosituksissa kuvataan yleensä sairauden luonne ja yleisyys, oireet, syyt, sairauden toteamiseen liittyvät toimenpiteet, hoito ja kuntoutus, sairauden seurannaisvaikutukset ja sen ennuste. Suosituksista laaditaan kansalaisille suunnatut potilasversiot. Potilasversiot ovat luettavissa Käypä hoito -sivustolta ja Terveyskirjastosta. Potilasversioita laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Migreenin Käypä hoito -suositus on päivitetty

Merkittävimmät muutokset suosituksessa liittyvät migreenin lääkehoitoihin. Ergotamiinin käyttö migreenissä on juuri julkaistussa suosituksessa jätetty pois. Estolääkehoitojen asema on päivitetty ja kandesartaanin tehosta migreenin estohoidossa on saatu lisänäyttöä. Nyt päivitetyssä suosituksessa botuliinitoksiinin asema migreenin hoidossa on määritelty. Botuliinitoksiini A on osoittautunut tehottomaksi episodisessa migreenissä, mutta sen teho on osoitettu kroonisen migreenin estohoidossa. Päivitetty suositus ottaa myös […]

Hallituksen päätöksiä 21.8.2015

Varainhoitaja Taisto Kuronen esitteli varainhoitosuunnitelman vuodelle 2015. Käypä hoito –apurahoja päätettiin myöntää seuraavasti: : Katariina Lehtinen 850 €, Perttu Lindsberg 850 €, Ari Rosenvall 1 700 € ja Toni Luokkala 850 €. KH-apurahoja on myönnetty 11 050 € vuonna 2015. Päätettiin hyväksyä seuran jäseniksi kuusi lääkäriä ja kuusi opiskelijaa. Merkittiin tiedoksi 22 lääkärin ero.

Eteisvärinän Käypä hoito -suosituksen kohdennettu päivitys on ilmestynyt

Merkittävimmät uudistukset koskevat antikoagulaatiohoitoa (tukosten estäminen lääkkeillä). Suosituksessa esitetään, että myös suoria antikoagulantteja (apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani) on mahdollista käyttää eteisvärinän rytminsiirron yhteydessä, mikä nopeuttaa ja helpottaa rytminsiirron toteutusta. Lisäksi annetaan tarkempia ohjeita antikoagulaatiohoidon valinnasta. Lyhytkestoisessa hoidossa – esimerkiksi kardioversion tai ablaatiohoidon yhteydessä – suositellaan käytettäväksi suoria antikoagulantteja. Pitkäaikaishoidossa suorat antikoagulantit ovat paremman hoitomyöntyvyyden ansiosta […]

Päivitetty Käypä hoito -suositus: MS-taudin hoitoon kolme uutta lääkettä

Päivitetty MS-taudin Käypä hoito -suositus sisältää kolme uutta MS-taudin hoitoon käytettyä lääkettä: alemtutsumabi, dimetyylifumaraatti ja teriflunomidi. Nämä lääkkeet ovat tulleet markkinoille vuoden sisällä, tosin dimetyylifumaraatin korvattavuuspäätöstä vielä odotetaan. Dimetyylifumaraatti ja teriflunomidi tulevat suun kautta otettavina valmisteina käyttöön ensilinjan hoitoon ja suonensisäisesti annosteltava alemtutsumabi toisen linjan hoitoon. MS-taudin hoitoon on jo nyt olemassa merkittävä määrä lääkkeitä, mutta käytössä ei ole mittaria, jolla […]