Ajankohtaista6
Sivut 0

Tutustu päivitettyyn depression Käypä hoito -suositukseen

Suosituksen uusimmassa versiossa masennuslääkehoidon hoitovasteen arviointia sekä nuorten ja iäkkäiden psykoterapeuttisia hoitoja on tarkennettu. Netti- sekä etäterapioiden rooli on vahvistunut. Psykoterapeuttiset hoitomuodot ovat erityisesti nuorten depressioissa keskeisiä. Pelkkää lääkehoitoa ei suositella ensisijaiseksi hoidoksi nuoren lievässä tai keskivaikeassa depressiossa. Myös ikääntyneiden lieviä ja keskivaikeita depressioita voidaan hoitaa psykoterapian avulla. Useat erilaiset psykoterapiamuodot ovat tehokkaita sekä nuorten […]

Depression Käypä hoito -suositusta päivitetty kohdennetusti

Depression Käypä hoito -suosituksen kohdennettu päivitys on ilmestynyt. Uudistuksia on tehty lääkehoitoa, psykoterapiaa sekä liikuntaa koskeviin suosituksen osuuksiin. Lääkehoidon osalta suosituksessa on täsmennetty tietoa serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI-lääkkeet) annostelusta. Useimpia masennuslääkkeitä käytettäessä annoksen suurentamisesta matalaa aloitusannosta korkeammaksi tiedetään saatavan lisähyötyä. Nyt tämä lääkeannoksen suurentamisen hyöty on voitu osoittaa myös SSRI-lääkkeitä käytettäessä. Suosituksen masennuslääkkeiden luettelo on […]

Liikunnasta ja depressiosta

Julkisuudessa on viime päivinä esitetty mielipiteitä liikunnan merkityksestä depression ehkäisyssä ja hoidossa. Aihetta käsitellään kahdessa Käypä hoito -suosituksessa (Liikunnan Käypä hoito -suositus ja Depression Käypä hoito -suositus). Depressio-suosituksessa liikuntaa lähestytään depression ja sitä sairastavan henkilön näkökulmasta. Sen mukaan kohtalainen määrä liikuntaa edistää yksilötasolla mielenterveyttä ja voi vähentää depression vaaraa. Depressiopotilaat saattavat hyötyä säännöllisestä liikunnasta yksin […]

Työterveyshuollon Depressio-suositus on päivitetty

Työelämän muutosten vuoksi masennus haittaa työssä selviytymistä aiempaa enemmän. Suositus korostaa työterveyshuollon aktiivista ja koordinoivaa roolia masennuksesta kärsivien työkyvyn tukemisessa. Työterveyslaitoksen kokoama työryhmä on päivittänyt Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Depressio suosituksen tuoreimman tutkimustiedon ja syksyllä 2014 julkaistun depression Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Työterveyshuollon ammattihenkilöstölle tarkoitettu suositus on julkaistu Duodecimin Terveysportissa. Työterveyslaitoksen tiedotteeseen >>

Ensimmäiset Käypä hoito -suositukset julkaistu ruotsin kielellä

Ensimmäiset Käypä hoito -suositukset on käännetty ruotsin kielelle ja julkaistu käypähoito.fi -sivustolla. Ensimmäisinä ruotsinnoksina ilmestyvät tuoreet Nielutulehdus- ja Viisaudenhammas -suosituspäivitykset. Käypä hoito -suosituksia julkaistaan ruotsin kielellä aluksi vuonna 2020 ilmestyvistä suosituksista. Ruotsinkielisiä Käypä hoito -suosituksia ilmestyy myöhemmin myös aiemmin julkaistuista suosituksista, joiden aihepiirin katsotaan olevan kansanterveydellisesti merkittävä eikä suositukseen ole tulossa lähiaikoina päivityksiä. Käypä hoito […]

Käypä hoito -suositus: Turvasuunnitelmasta ja psykososiaalisista menetelmistä tukea itsemurhaa yrittäneelle

Itsemurhien määrä on ollut Suomessa laskussa viime vuosikymmeninä, mutta on edelleen kansainvälisesti korkeahko. Psykiatrisista sairauksista masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja skitsofrenia sekä päihdeongelmat ovat itsemurhien riskitekijöitä. Aiempi itsemurhayritys on merkittävä itsemurhakuoleman ennustetekijä. Uusi Itsemurhien ehkäisyä ja itsemurhaa yrittäneen hoitoa koskeva Käypä hoito -suositus on julkaistu, tutustu suositukseen! Suomi on aiemmin ollut itsemurhien esiintyvyydessä maailman maista kymmenen […]